9.8.–1.9.2013, Aino Huhtaniemi: Autuas aina – valokuvia suomalaisista kouluista

Se nedan för svenska

HIPPOLYTE STUDIO
Yrjönkatu 8–10 (sisäpiha), 00120 Helsinki, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Avoinna: ti-pe 12-17, la-su 12-16

9.8.–1.9.2013
Aino Huhtaniemi
AUTUAS AINA
Valokuvia suomalaisista kouluista


Jokaisella meistä on käsitys siitä miltä koulussa näyttää ja miltä siellä tuoksuu ja kuulostaa. Voimme ehkä palauttaa sormenpäidemme lihasmuistiin pulpetin sileäksi kuluneen pinnan. Vierailu lapsuuden koulussa voi myös nostaa meissä pintaan voimakkaita tunteita. Päätin rajata Autuas aina -sarjani aiheeksi peruskoulut, koska oppivelvollisuuden takia ne ovat osa meidän kaikkien historiaa. Kokemuksemme kouluista ovat subjektiivisia, mutta samalla niissä on jotain jaettua. Nämä kuvat on otettu yrityksenä tarttua kiinni näihin tunteisiin, muistoihin ja kokemuksiin, mutta myös uteliaisuudesta tämän päivän kouluympäristöä kohtaan.

PISA-menestyksen myötä suomalainen koulujärjestelmä on kansainvälisenkin kiinnostuksen kohde. Tämän kuvasarjan kautta olen halunnut muodostaa eräänlaista muotokuvaa tästä arkisesta ja tutusta mutta samaan aikaan värikkäästä ja uusiutuvasta instituutiosta. Kuvat pyrkivät tallentamaan ja dokumentoimaan näitä muuttuvia ympäristöjä ja samalla tarkastelemaan niitä jälkiä ja muutoksia, joilla jokainen sukupolvi tekee tiloista omansa.

Näyttely pohjautuu vuonna 2012 julkaistun kirjani Autuas aina – valokuvia suomalaisista kouluista kuviin. Valokuvasarja pitää sisällään 75 valokuvaa, jotka on kuvattu 24 peruskoulussa ympäri Suomea. Kuvat keskittyvät tiloihin, yksityiskohtiin ja ihmisten ympäristöönsä jättämiin jälkiin. Kuvissa ei esiinny ihmisiä, vaan tilat itsessään ovat pääosassa kertomassa meille käyttäjistään, nykyisistä ja menneistä.

Sarjan nimi tulee keskiaikaisesta laulusta peräisin olevasta sanonnasta “Opin sauna, autuas aina”. Kun olin lapsi isäni aina huokaisi nämä lauseet sarkastisella paatoksella kun ajoimme hänen vanhan kansakoulunsa ohi matkalla mummolaan. Koulut ovat pullollaan muistojamme, niin onnellisia kuin tuskallisiakin. Koulu on saunan tapaan yhdistelmä autuutta ja tuskaa.


Aino Huhtaniemi
asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen koulutusohjelmasta 2011.

Työtä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

 

Helsingin suomalainen yhteiskoulu

Aino Huhtaniemi, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Helsinki

 

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

9.8–1.9.2013
Aino Huhtaniemi
AUTUAS AINA
Fotografier av finländska skolor


Alla har vi en egen uppfattning om hur det ser ut i skolan, hurdan doft den har och vilka ljud som hörs där. Vi kan kanske i våra fingerspetsar minnas känslan av pulpetens slätslitna yta. Ett besök i barndomens skola kan även framkalla starka känslor inom oss. Jag bestämde mig för att begränsa min Autuas aina -serie till att omfatta grundskolor, eftersom de p.g.a. den allmänna läroplikten är en del av allas vår gemensamma historia. Våra erfarenheter av skolor är subjektiva, men samtidigt är de också någonting vi delar. Dessa bilder är tagna i ett försök att fånga känslor, minnen och erfarenheter, men de är också produkten av min nyfikenhet gentemot dagens skolmiljöer.

Som följd av framgångarna i PISA-undersökningen är det finska skolsystemet föremål för internationellt intresse. Med denna bildserie har jag velat skapa ett slags porträtt av denna vardagliga och bekanta men samtidigt färgglada och levande institution. Bilderna strävar efter att bevara och dokumentera dessa föränderliga miljöer och samtidigt granska de spår och förändringar genom vilka varje generation gör utrymmena till sina egna.

Utställningen är baserad på bilderna från min bok Autuas aina – valokuvia suomalaisista kouluista, som utkom 2012. Bildserien består av 75 fotografier som tagits i 24 olika grundskolor runtom i Finland. Bilderna fokuserar på rummet, detaljerna och de spår människor lämnat efter sig i omgivningen. På bilderna syns inga människor, men platserna berättar en historia om sina användare från förfluten tid fram till idag.

Bildseriens namn kommer från ett uttryck ur en medeltida sång: “Opin sauna, autuas aina”, som på svenska skulle betyda ungefär ”lärdomens bastu – evig salighet”. När jag var liten suckade min far alltid denna mening med sarkastisk högstämdhet då vi passerade hans gamla folkskola på vägen till mormor.  Skolor är fulla av minnen, både lyckliga och smärtsamma. Skolan är på samma sätt som bastun en kombination av glädje och smärta.


Aino Huhtaniemi
bor och arbetar i Helsingfors. Hon slutförde sin magisterexamen i fotokonst på Aalto–universitetets konstindustriella högskola år 2011.

Projektet har erhållit understöd från Finska Kulturfonden och Kunnallisalan kehittämissäätiö.

 

Picture 051

Aino Huhtaniemi, Rieskalähteen koulu, Turku