Hallituksen päätöksiä

VTL:n strategia on valmis

Valokuvataiteilijoiden liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10.2021 liiton uuden, ja samalla historiansa ensimmäisen strategian. Strategia ajoittuu vuosille 2022-2026, ja se on tässä pitkässä muodossaan liitteenä. Päivitämme sen liiton verkkosivujen julkiselle puolelle myöhemmin lyhennettynä versiona, jossa esitellään visio, arvot ja eri toiminta-alueiden strategiat.

Strategiaprosessissa on ollut tarkoitus sanallistaa liiton tehtävää suomalaisessa yhteiskunnassa ja taiteen kentässä, sekä pohtia ja asettaa toiminnan tavoitteita tuleville vuosille. Vuodesta 2015 keskustelua on käyty säännöllisesti, puolivuosittain tai vuosittain, toistuvana kehitysdialogina hallituksen ja henkilökunnan kesken. Strategiaa on työstetty strategiatyöryhmän kirjoittamisen ja koko hallituksen ja henkilökunnan työpajatyöskentelyn vuoropuheluna. 

Valokuvataiteiljoiden liitossa on viimeisten vuosien aikana strategiakeskustelun, toimintaympäristön muutoksen ja henkilövaihdosten seurauksena tehty paljon pieniä ja suuria muutoksia. Joidenkin taustalla on ollut asenteen muutos: Luentoja suosivasta koulutuksesta vertaismentorointiin, jossa taiteilijoiden oma tietämys ja osaaminen tunnustetaan, ja toisena esimerkkinä Art Fair Suomen konseptin muuttaminen yhteisöllisempään ja koordinoinnin osalta kevyempään suuntaan. Toisten muutosten moottorina on ollut maailman muuttuminen, ja halu oppia lisää, esimerkkinä moninaisuus- ja tasa-arvokysymysten pohdinta näyttelytoiminnassa. Ja  joissakin yhteisöjen välinen keskustelu ja jakaminen ovat toimineet muutoksen alullepanijoina, kuten sähköisen jäsenkortin lanseeraus, kuntavaalivaikuttaminen, Kuvataiteen talon eteen tehty työ, jne.

Vuonna 2021 liiton strategiaa on kirjoitettu rinnakkain Valokuvataiteen tiekartan kanssa, jota työstävät Valokuvataiteilijoiden liitto yhdessä yhteisöjäsentensä kanssa. Liiton strategiatyöryhmään ovat kuuluneet hallituksesta Joonas Ahlava, Jaakko Koskentola ja Katri Naukkarinen sekä henkilökunnasta Henna Harri, Petronella Grönroos, Darja Zaitsev ja Eija Mäkivuoti. Mukana ovat lisäksi olleet hallituksen jäsenet Sara Ahde, Pira Cousin, Anni Hanén, Minna Kurjenluoma, Anna Niskanen ja Pekka Nuikki, Noora Geagea, Mari Hokkanen, Joel Karppanen ja Juuso Noronkoski.

VTL strategia 2022-2026