Paula Humberg Dispersal 31.1.–23.2.2020

Hippolyte Studio

I Paula Humbergs utställning Dispersal sträcker sig biologin mot estetiskt uttryck. De måleriska bilderna av tuvor med fjällsippor berättar om ett nödläge gällande klimatet. Humbergs fotoserie och biokonstprojekt visualiserar den inverkan klimatförändringen och det sjunkande antalet pollinatörer har på naturen.

Namnet på Humbergs utställning, Dispersal (spridning, skingring) refererar till spridningen av pollen, som sker t.ex. med vinden eller med hjälp av djur som fungerar som pollinatörer. Humberg fotograferade den serie av verk som visas i Hippolyte Studio på Grönland vid Zackenberg forskningsstation sommaren 2018. Där genomförde hon experiment med lokala pollinatörer och fjällsippor. Fjällsippa är en vanlig art på Grönland och den ger näring åt s.k. egentliga flugor (Muscidae) som pollinerar den. På forskningsstationen har man noterat att antalet egentliga flugor minskat upp till 80 % på bara några årtionden och att den främsta orsaken till minskningen sannolikt är klimatförändringen.

På forskningsstationen samarbetade Humberg med biologen Riikka Kaartinen som undersöker växt- och pollinatörssamhällen. I experimentet användes fluorescent pigment, som har ett klart skimmer i ultraviolett ljus. Målet var att utreda hur bra olika sammansättningar av pollinatörer sprider pigmentet från blomma till blomma, dvs. hur pollineringen lyckas. Humberg fotograferade tuvor av fjällsippa i en fältstudio med ultravioletta lampor som enda ljuskälla. Efter fotograferingen täcktes växtligheten med ett tält av fiberduk dit man släppte in pollinatörer som fick vara där i 72 timmar. När insekterna samlats upp och avlägsnats fotograferade Humberg växtligheten på nytt. Av bilderna kan man utläsa att pollineringen lyckats sämre i B-gruppens tält där det fanns färre egentliga flugor.

Verken som visas i Hippolyte studio och i galleriets entré återspeglar det dystra läget i polarområdena. Man beräknar att dessa områden som resultat av klimatförändringen värms upp snabbare än andra delar av jordklotet. Klimatförändringen ökar också nederbörden och mängden extrema väderfenomen. Grönland fungerar på sätt och vis som naturens eget laboratorium där de ekologiska samhällena ofta är små och känsliga för förändringar. År 2018 var ett ovanligt snörikt år i Zackenberg. Det var det svåraste året under stationens mäthistoria för djur och växter. Deras förökning misslyckades i hög grad p.g.a. snön som länge låg kvar på marken. I området lever naturligt bara två humlearter och eftersom bin saknas är egentliga flugor viktiga pollinatörer. Deras sjunkande antal kan ha långtgående konsekvenser för hela ekosystemet.

Paula Humberg är en foto- och biokonstnär från Jyväskylä som rör sig kring gränsen mellan konst och vetenskap. Humberg började intressera sig för biokonst och samarbetsprojekt inom konst och vetenskap då hon samtidigt studerade bildkonst och biologi. Ofta upplever Humberg också att vetenskapen står henne närmare. Just nu slutför hon sina studier i biologi vid Östra Finlands universitet. I sitt konstnärliga arbete använder Humberg nålhålsfotografering, metoder för bildskapande utan kamera och alternativa ljuskällor. Att hon studerat konstgrafik märks i hennes dragning till ett enkelt och grafiskt uttryck. Humbergs fotografier har visats bl.a. på Finlands fotografiska museum. www.paulahumberg.com

Projektet och utställningen har erhållit understöd från Centret för konstfrämjande, Finska kulturfonden och Finska Konstföreningen.

 

Paula Humberg
Dispersal
Hippolyte Studio
31.1.–23.2.2020
Öppet: ti-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Paula Humberg, Slot A1 at 72h, 2018
bilder från utställningen: Milla Talassalo